Наквисокиот суд во Европа, Европскиот суд на правдата (ЕСП) пресуди дека времето поминато во патување кон работното место и патувањето кон дома е дел од работното време. Покрај ова, ЕСП пресуди и дека работниците кои ќе се разболат за време на годишниот одмор може да ги бараат и тие денови како одмор. Според одлуката, работниците…

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 26.02.2016 година, го донесе следното: ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ Надоместокот за експроприрана недвижност во постапката пред судот, се определува по пазарната вредност според видот и карактерот…

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 04.03.2016 година, го донесе следното:  ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ Солидарно одговорни за надомест на штета причинета од каснување од куче скитник се општината, односно Градот Скопје…

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 26.02.2016 година, го донесе следното: ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ  Возач почетник кој поседува возачка дозвола, а возилото го управува со брзина поголема од дозволената, односно со…