Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 04.03.2016 година, го донесе следното:  ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ Солидарно одговорни за надомест на штета причинета од каснување од куче скитник се општината, односно Градот Скопје…

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 26.02.2016 година, го донесе следното: ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ  Возач почетник кој поседува возачка дозвола, а возилото го управува со брзина поголема од дозволената, односно со…