Со новиот Закон за извршување, чија примена започна од 01.01.2017 година, се прават значителни измени во поглед на извршувањето на долгови за неплатени и заборавени сметки за електрична енергија, топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски оператори, трошоци за редовно одржување на заедничките делови на зграда. Така, новиот закон предвидува, пред давателот на услугата…

Со новиот Закон за нотаријат, кој започна да се применува од 01.01.2017 година, предвидени се значителни измени во поглед на склучување на договорите со вредност која надминува 10.000 Евра. Овој закон предвидува дека секој од договорите за продажба со вредност каде цената на предметот на продажба надминува вредност од 10.000 евра во денарска противвредност според средниот…

На територијата на Република Македонија има адвокати кои сите изгледа дека имаат слично образование, сите имаат лиценца и сите се специјализирани за работа во некоја област, но сепак искуствата што клиентот ги доживува со секој еден од нив се различни. Како би знаеле дека токму вашиот адвокат е оној кој ќе ви обезбеди квалитетна правна…

Секој адвокат мора да се придржува до принципите на доверба и доверливост. Придржувањето до двата принципи значи дека адвокатот мора да ги чува како доверливи сите информации што клиентот ќе му ги даде на располагање и да да му овозможи на клиентот слободно да може да му се довери, но двата принципи имаат различно значење.…

Наквисокиот суд во Европа, Европскиот суд на правдата (ЕСП) пресуди дека времето поминато во патување кон работното место и патувањето кон дома е дел од работното време. Покрај ова, ЕСП пресуди и дека работниците кои ќе се разболат за време на годишниот одмор може да ги бараат и тие денови како одмор. Според одлуката, работниците…

Секој аспект на нашето општество е под влијание на правниот систем. Почнувајќи од потпишување на договор па сè до возење на сопствениот автомобил. Адвокатите, кои се вклучени во овој правен систем, имаат голема одговорност во одржувањето и почитувањето на строг етички кодекс. Можеби досега и не сте биле запознаени, но постојат адвокати со многу различни видови на работни обврски и задачи. Сите…

Сте помислиле ли некогаш да отворите бизнис? Тогаш ќе ви треба адвокат кој работи деловно право. Тој може да ве советува во врска со основањето и регистрацијата на вашата фирма. Во зависност од тоа колкав капитал вложувате, ќе ви помогне да ја изберете правилната форма на трговско друштво (ДОО, ДООЕЛ, КД, ЈТД, КДА или АД)…

Во зависност од различните области во правото, како и различните видови на проблеми кои ги имаме во секојдневниот живот, многу е важно да одбереме адвокат кој е експерт во онаа област во која што најмногу ни е потребна правна помош. Областа на граѓанското право опаќа најголем број на правни проблеми со кои се среќаваме во…

Периодот на застареност претставува период во кој доверителот може да бара од својот должник присилно исполнување на обврската. Со протекот на периодот на застареност, односно настапувањето на застареноста, престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската од страна на должникот. Застареноста започнува да тече од првиот ден по денот кога доверителот имал право да…

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 26.02.2016 година, го донесе следното: ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ Надоместокот за експроприрана недвижност во постапката пред судот, се определува по пазарната вредност според видот и карактерот…