Со новиот Закон за извршување, чија примена започна од 01.01.2017 година, се прават значителни измени во поглед на извршувањето на долгови за неплатени и заборавени сметки за електрична енергија, топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски оператори, трошоци за редовно одржување на заедничките делови на зграда. Така, новиот закон предвидува, пред давателот на услугата…

Со новиот Закон за нотаријат, кој започна да се применува од 01.01.2017 година, предвидени се значителни измени во поглед на склучување на договорите со вредност која надминува 10.000 Евра. Овој закон предвидува дека секој од договорите за продажба со вредност каде цената на предметот на продажба надминува вредност од 10.000 евра во денарска противвредност според средниот…

Не случајно, правото на едно лице да биде застапувано во кривичните постапки од квалификуван адвокат е загарантирано со многу меѓународни документи. Меѓународните конвенции ги гарантираат основните човекови права и најстрого ги осудуваат повредите на овие  права. Најчесто, најтешките кривични дела се регулираат со меѓународни документи. Еден од тие меѓународни документи е Европската конвенција за човекови права,…