Со новиот Закон за извршување, чија примена започна од 01.01.2017 година, се прават значителни измени во поглед на извршувањето на долгови за неплатени и заборавени сметки за електрична енергија, топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски оператори, трошоци за редовно одржување на заедничките делови на зграда. Така, новиот закон предвидува, пред давателот на услугата…

Со новиот Закон за нотаријат, кој започна да се применува од 01.01.2017 година, предвидени се значителни измени во поглед на склучување на договорите со вредност која надминува 10.000 Евра. Овој закон предвидува дека секој од договорите за продажба со вредност каде цената на предметот на продажба надминува вредност од 10.000 евра во денарска противвредност според средниот…

Наквисокиот суд во Европа, Европскиот суд на правдата (ЕСП) пресуди дека времето поминато во патување кон работното место и патувањето кон дома е дел од работното време. Покрај ова, ЕСП пресуди и дека работниците кои ќе се разболат за време на годишниот одмор може да ги бараат и тие денови како одмор. Според одлуката, работниците…