Со уредбата со законска сила донесена од Владата на РСМ на ден 30.03.2020 година, роковите во судските постапки за време на вонредната состојба престанаа да течат во се до престанување на вонредната состојба.

Последната одлука за утврдување на постоење на вонредна состојба беше донесена на ден 15.06.2020 година, и тоа за период од 8 дена. Тоа значи дека последниот ден за кој беше утврдено постоење на вонредна состојба беше вчерашниот (22.06.2020 година), од каде следи дека од денес продолжуваат да течат роковите кои согласно донесената уредба престанаа да течат.

За вашите правни прашања, најдете го вашиот адвокат на НАЈДИ АДВОКАТ.

Leave a Reply

Коментари